Du er her

Den 1.maj er Den Fælles Dataenhed en realitet

Den Fælles Dataenhed blev aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015. Den Fælles Dataenhed er oprettet i Udbetaling Danmark og skal bidrage til samarbejdet mellem kommuner og Udbetaling Danmark om kontrol. Og bidrage til begge myndigheders arbejde med kontrol med social snyd og indsatsen mod fejludbetalinger.

Den Fælles Dataenhed er bemyndiget til at lave registersamkøring på de kommunale ydelsesområder for kommunerne og skal bygge videre på erfaringerne med registersamkøring i Udbetaling Danmark. Samtlige kommuner skal lave en række forberedelser til at indgå i samarbejdet.

I forlængelse af de seneste års fokus på at nedbringe antallet af fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser blev det som led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015 besluttet, at der i regi af Udbetaling Danmark skal etableres en Fælles Dataenhed. Arbejdet i Den Fælles Dataenheden skal bygge på de erfaringer, som kommunerne og Udbetaling Danmark hidtil har gjort sig med registersamkøring og skal bidrage til mulighederne for at optimere sagsbehandlingen og at opdage sager, som skal udtages til yderligere kontrol.

Lovgrundlaget for at etablere Den Fælles Dataenhed er på plads og træder i kraft pr. 1. maj i år. Herefter går Den Fælles Dataenhed i gang med at indlæse data på de kommunale ydelsesområder og gennemfører en testfase frem til efteråret 2015, hvor få kommuner er inddraget. I første omgang arbejdes der med data på kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. Når indkøringen er på plads, vil samtlige kommuner modtage prioriteringslister på disse områder i stil med de lister, der hidtil har været udsendt på Udbetaling Danmarks område.

Indsatsen med Den Fælles Dataenhed er afhængig af et tæt samarbejde mellem kommuner og Udbetaling Danmark og kræver en del forberedelse i såvel dataenheden, som kommuner. Krav til forberedelse og samarbejde er beskrevet i de vedlagte dokumenter sammen med yderligere beskrivelser af Den Fælles Dataenhed og den samarbejdskonstruktion, der er bygget op omkring Den Fælles Dataenhed.

Testfase
I første omgang skal de kriterier, der skal danne grundlag for registersamkøringer, gennemtestes for at sikre så høj grad af kvalitet i de kommende lister som muligt. Dernæst skal kvalitet og relevans af lister mv. testes sammen med en række kommuner. Før alle kommuner får mulighed for at modtage lister fra Den Fælles Dataenhed, har KL i samarbejde med Udbetaling Danmark etableret et pilotprojekt, hvor 16 kommuner (kaldet Task Force-kommunerne) deltager i en testfase. Kommunerne er udvalgt på tværs af hele landet for at sikre en så repræsentativ sammensætning som muligt. Formålet med testfasen er dels at sikre, at de kriterier, der skal danne grundlag for registersamkøringer, gennemtestes for at sikre så høj kvalitet i de kommende lister som muligt og dels at afprøve og kvalificere de beskrivelser og krav til samarbejde, der er lagt op til. Der sigtes efter, at ca. 50 % af sagerne på de kommende lister skal være undersøgelsesegnede, hvilket i praksis betyder, at der startes en egentlig sag op i ca. halvdelen af de registersamkørte sager. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at der sigtes efter, at der er reguleringer i alle de opstartede sager. Testfasen er planlagt til at løbe over det kommende halve år, hvorefter alle kommuner vil modtage registersammenkørte lister over egne borgere.

Forberedelses aktiviteter i kommunen
For at Den Fælles Dataenhed kan registersammenkøre på data fra den enkelte kommune, er det nødvendigt, at alle kommuner giver deres IT-leverandør tilladelse til, at Udbetaling Danmark får adgang til den enkelte kommunes data. Udbetaling Danmark har skrevet til alle kommuner om dette. Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at lovgrundlaget for at give Udbetaling Danmark adgang til kommunernes data er tilstede. Meddelelser til KMD bedes rettet direkte til Claudia Mirela Mikaelsen på clm@kmd.dk

Borgerne skal som hidtil adviseres om de kommende registersamkøringer. Hvis der bliver behov for yderligere advisering, udsendes en særskilt in-formationsskrivelse om, hvordan den enkelte kommune skal forholde sig.

Samarbejdet mellem kommunerne og Den Fælles Dataenhed
Det kommende samarbejde mellem kommunerne og Den Fælles Dataenhed vil blive reguleret af en samarbejdsaftale. Den foreløbige samarbejdsaftale er vedhæftet denne information. Som led i testfasen afprøves den foreløbige samarbejdsaftale af ”Taskforce-kommunerne”, hvorefter deres input vil indgå, inden en endelig samarbejdsaftale indgås mellem bestyrelserne for Udbetaling Danmark og KL.

Samarbejdsaftalen kommer til at regulere både Udbetaling Danmark og den enkelte kommunes forpligtelser i det indbyrdes samarbejde. Kommunerne skal bl.a. være opmærksomme på at sikre, at data stilles til rådighed for Den Fælles Dataenhed, at de registersamkørte lister løbende behandles, og at Den Fælles Dataenhed sikres tilbagemeldinger på listerne, herunder information om provenu i de enkelte sager. Endvidere er det vigtigt at holde sig for øje, at kommunerne løbende skal give input til kvaliteten af de kriterier, registersamkøringen sker på baggrund af, for at sikre en så høj grad af træfsikkerhed som muligt.