Du er her

It og digitalisering skal styrke erhvervsuddannelserne

Ny strategi for den digitale erhvervsuddannelse skal løfte kvaliteten i undervisningen og udnyttelsen af ressourcerne.

Mere erfaringsudveksling mellem underviserne, undervisningsforløb, der gør eleven i stand til at arbejde mere selvstændigt samt udveksling af videoer og undervisningsmateriale mellem erhvervsskolen og den virksomhed, som eleven er i praktik i. Det er nogle af de elementer, som kan møde eleverne på erhvervsuddannelserne fremover, når landets erhvervsskoler går i gang med at implementere ”Strategi for den digitale erhvervsskole,” som Undervisningsministeriet netop har offentliggjort.

Strategien skal understøtte erhvervsuddannelsesreformens overordnede mål om, at alle elever bliver udfordret, at flere af dem fuldfører deres uddannelse og at de i højere grad trives. Erfaringer fra grundskolen viser, at inddragelse af it kan styrke kvaliteten og give en bedre udnyttelse af ressourcerne, og det ønsker regeringen nu overført til erhvervsuddannelserne.

"Digitale læremidler gør det lettere at målrette undervisningen til den enkelte elev, som så samtidig også bliver mere motiveret. Samtidig gør de eleverne i stand til at arbejde mere selvstændigt og giver dermed underviseren tid til at fokusere på elever, der har behov for hjælp. Nogle skoler er allerede godt på vej, når det gælder om at arbejde digitalt. Med strategien og det tilknyttede inspirationsmateriale vil jeg opfordre alle skoler til at arbejde endnu mere bevidst med at udnytte mulighederne fuldt ud, så vi får så dygtige faglærte som muligt," siger undervisningsminister Christine Antorini.

Strategien angiver en række opmærksomhedspunkter, som den enkelte skole bør overveje for at systematisere arbejdet med at digitalisere erhvervsuddannelsen. Det gælder eksempelvis, hvordan indsatsen skal forankres organisatorisk, hvordan man ruster underviserne med at arbejde mere digitalt og hvordan man eksempelvis via videooptagelser fra éns praktikophold kan styrke koblingen mellem skole- og praktikforløb. Som supplement til strategien har Danmarks Evalueringsinstitut indhentet erfaringer med digitalisering fra en række skoler og samlet dem i et inspirationskatalog.

Strategien blev den 13. marts præsenteret for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvor blandt andet Danske SOSUskoler og Foreningen af Danske Landsbrugsskoler er medlemmer:

”Ministeriets nye strategi ligger godt i tråd med vores arbejde for at imødekomme elevernes individuelle behov og geografiske spredning gennem differentierede læringsformer. Samtidig er velfærdsteknologier et af de store emner på dagsordenen i kommunerne, og på SOSU-skolerne ønsker vi derfor at sikre elevernes teknologiparathed gennem digital læring. Vi er glade for at strategien understøtter dette,” siger Jeppe Rosengård Poulsen, formand for Danske SOSU-skoler.

”Undervisningsministeriets nye strategi i forhold til den digitale erhvervsuddannelse bliver hilst velkommen af Landbrugsskolerne, da Landbrugserhvervet allerede i dag anvender mange højteknologiske løsninger i produktionen. Målet understøtter således landbrugsskolernes ønske om at uddanne elever med en høj grad af parathed i forhold til digital læring gennem læringsformer, der samtidig tilgodeser et øget behov for undervisningsdifferentiering,” siger Kaj Aage Højgaard, formand for Foreningen af Danske Landsbrugsskoler.