Du er her

Lokal og digital – et sammenhængende Danmark

Udkast til ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi er nu sendt i høring i kommunerne.  Med den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark” vil kommunerne og KL tage endnu et ambitiøst spring i samarbejdet om digitalisering. 

I den næste strategi vil der særligt være fokus på at sikre, at borgere og virksomheder får en service, som er nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv. Samtidig er der brug for at videreføre en række konkrete fokusområder fra den nuværende strategi, og kommunerne skal høste alle gevinster af det, der allerede er skabt.

Den fælleskommunale vision
Visionen i strategien er, at den fælleskommunale indsats for digitalisering styrker en offentlig sektor, der yder nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service. Det betyder, at borgere og virksomheder i 2020:

  • Møder en nær og tilgængelig kommunal service, hvor digitalisering muliggør, at borgerne kan modtage en nær og personlig service af høj kvalitet uanset, hvor i landet man bor
  • Møder sammenhængende tilbud og ydelser, hvor digitalisering gør det muligt, at den offentlige sektor kan samarbejde på tværs af sektorer, forvaltninger og systemer for at skabe den bedst mulige serviceoplevelse og bedst mulige effekt af indsatsen for borgerne
  • Møder en effektiv kommunal sektor, hvor digitalisering sikrer, at henvendelser behandles hurtigt – i nogle tilfælde automatiserede – så ingen skal vente unødigt på afgørelser eller svar og, at der kan ydes bedre service for færre midler. 

Lokal og digital
Strategien slår fast, at kommunernes digitale samarbejde frem mod 2020 indebærer, at digitalisering bruges strategisk til at understøtte en stærk decentral offentlig sektor, der er nøglen til fortsat udvikling og omstilling af velfærden i Danmark, hvor borgerne oplever, at såvel den fysiske som den digitale service er nær og personlig.

Den digitale udvikling skal ske i tæt samspil med borgere og virksomheder, så digitalisering skaber merværdi for den enkelte og for fællesskabet.

Kommunerne i fællesskab løfter en række strategiske digitale indsatser, da det er afgørende for, at digitalisering kan bidrage til både effektivisering, en stærk decentral kommunal service og sammenhængende service på tværs af kommuner og andre myndigheder.

Kommunerne stiller krav om, at staten tilvejebringer tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark samt at grundlæggende digitale infrastrukturløsninger håndteres i regi af det fællesoffentlige digitaliseringssamarbejde.

Høringsproces i kommunerne
Strategiudkastet er sendt i høring i kommunerne indtil den 20. april 2015. I høringsperioden afholdes der dialogarrangementer i hhv. København og Vejle den 18. og 19. marts. Læs mere om dialogarrangementerne her: http://www.kl.dk/Arrangementer/Moder/

KL’s bestyrelse forventer at behandle strategien igen i maj 2015, med henblik på endelig godkendelse på baggrund af de indkomne høringssvar. I 2. halvår af 2015 bliver strategiens indsatsområder omsat til konkrete projekter og en handlingsplan.