Du er her

Ny rapport om it-anvendelse på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet

I en ny rapport kommer EVA med en række forslag til, hvordan voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet kan styrkes gennem øget it-anvendelse.

PIAAC-undersøgelsen fra 2013 viser, at mere end en million voksne i Danmark, i alderen 16-65 år, mangler basale it-færdigheder. Det er en barriere i forhold til at understøtte de nye muligheder som den øgede digitalisering skaber for vores samfund og arbejdsmarked. I rapporten ”It som mål og middel i VEU” kommer EVA med en række forslag til, hvordan denne udfordring bl.a. kan gribes an igennem voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet (VEU-systemet).

Det gælder for eksempel forslag om at indføre it som undervisningstilbud på Forberedende Voksenundervisning (FVU), og forslag om mere fleksible og individuelt rettede tilbud, der kan sikre, at den enkelte opnår de nødvendige forudsætninger for at deltage i undervisning, hvor it er grundlag for læring.

It anvendes allerede i dag i vidt omfang inden for forskellige dele af VEU-området til at give deltagerne mere fleksible tilbud. Skal udviklingen understøttes, er der en række udfordringer, der skal adresseres. Det er blandt andet at brugere og undervisere i højere grad skal finde e-læring og blended learning (undervisning der veksler mellem tilstedeværelse og e-læring) attraktivt. I rapporten kommer EVA med en række forslag til, hvordan man kunne arbejde med den udfordring. Det gælder for eksempel udvikling af fælles brugervenlige it-platforme og etablering af supportstrukturer, hvor superbrugere eller særlige it-konsulenter kan hjælpe den enkelte underviser med både det tekniske og det pædagogisk-didaktiske.

Rapporten, og forslagene i den, vil indgå som baggrundsmateriale i forhold til arbejdet i ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse. Desuden vil VEU-rådet, som rådgiver undervisningsministeren om forhold, der har betydning for erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse, drøfte digital læring på et kommende møde, hvor rapportens ideer også vil blive inddraget.