Du er her

Ny status for de fælleskommunale digitaliseringsinitiativer

Der er foretaget en ny rapportering på initiativer i den fælleskommunale digitale handlingsplan. Ud af de 31 projekter, som for nuværende er optaget i handlingsplanen, er 28 nu igangsat.

Det er anden gang i indeværende strategiperiode, at der foretages opfølgning på handlingsplanen. Ud af de 31 projekter, som for nuværende er optaget i handlingsplanen, er 28 nu igangsat. Heraf har 21 grøn status, dvs. at de skrider planmæssigt frem. Ved den første opfølgning omkring årsskiftet var antallet af projekter med grøn status kun 15, som en konsekvens af at en del projekter var kommet lidt senere fra start end oprindeligt planlagt. Antallet af projekter med status gul, dvs. med udfordringer, som kræver særlig opmærksomhed, er 7. Der er pt. ingen projekter, der har status af rød.

Ved forrige opfølgning var der to projekter med status rød, som nu begge har skiftet status til gul. Det drejede sig om dels monopolbruddet og dels programmet om Fælles sprog III.

Efter forliget med KMD og iværksættelsen af planen om en interim-arkitektur, der gør det muligt at sætte de nye fagløsninger i drift uden støttesystemerne, er situationen omkring monopolbruddet nu forbedret. Der er imidlertid fortsat væsentlige udfordringer med at overholde tidsplanen for fagsystemet KY (nyt kontanthjælpssystem), som udvikles af leverandøren EG.

Fælles Sprog III var i rød ved forrige opfølgning, da programmet på daværende tidspunkt havde måtte konstatere, at den hidtidige tidsplan, som skulle føre til, at aftalen med regeringen om, at Fælles Sprog III var implementeret inden udgangen af 2017, ikke kunne realiseres. Der er nu gennemført en replanlægning af programmet, der skal sikre, at målet nås inden udgangen af 2018.

Der blev oprindeligt optaget et projekt i handlingsplanen om ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet (initiativ nr. 3.2), som skulle bygge videre på et udviklingsprojekt om samme emne i den forrige fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Projektet er endnu ikke igangsat, og den efterfølgende udvikling peger på, at det vil være mere nærliggende at indfri de ambitioner, som lå bag det foreslåede projekt, gennem projektet om ydelsesrefusion (hvor KOMBIT er i færd med at udvikle en løsning) og/eller gennem FLIS, som begge også er projekter i handlingsplanen. Det er derfor besluttet at projektet ikke igangsættes alligevel.

Der har i et seneste halvår været særlig fokus på at imødekomme en stor efterspørgsel fra kommunerne efter mere detaljerede oversigter over projekternes tidsplaner og planlagte leverancer. Der er således stor fokus i kommunerne på, hvornår der er leverancer i projekterne, som skal følges op af aktiviteter i den enkelte kommune. Sekretariatet for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og den fælleskommunale digitale handlingsplan har på baggrund af input fra en række kommuner udarbejdet et samlet overblik over både den fællesoffentlige og den fælleskommunale portefølje. Initiativoverblikket er offentliggjort på kl.dk