Du er her

Status på projekt om næste generation NemID

Den nuværende NemID-kontrakt udløber i november 2017, og Digitaliseringsstyrelsen er derfor i fuld gang med de indledende faser frem mod næste generation NemID.

NemID er i dag et helt centralt element i den offentlige it-infrastruktur, men hvordan skal den nationale infrastruktur for e-identitet og digital signatur i Danmark se ud i fremtiden? NemID, som vi kender det i dag, har snitflader til mange andre centrale løsninger – både i det offentlige og det private. Derfor kræver det et meget grundigt analysearbejde, når rammerne for en ny NemID løsning skal lægges fast, og der skal træffes beslutning om udformningen af den nye løsning.

NemID er blevet en del af hverdagen for rigtig mange borgere og virksomheder, hvilket i de seneste måneder har genereret over 50 millioner transaktioner pr. måned. Der er udstedt NemID til omkring 4,2 millioner borgere og 500.000 virksomheder.  Derfor er en meget vigtig del af analysearbejdet forud for næste generation NemID at afdække behov og ønsker fra de mange forskellige interessenter og brugergrupper: borgere, virksomheder, offentlige og private tjenesteudbydere osv. Som en væsentlig del af foranalysen ses der også på hvilke tekniske muligheder, sikkerhedsmæssige aspekter og lignende, der knytter sig til de forskellige brugsmæssige aspekter.

Digitaliseringsstyrelsen er igang med at gennemføre dele af foranalysen, blandt andet med at udarbejde forskellige koncepter for it-arkitekturer, og gennemføre analyser af sikkerhed, funktionsmuligheder samt markedet for eID’er og eSignaturer.

Digitaliseringsstyrelsen har pr. 1. august etableret et nyt kontor med fokus på professionel håndtering af de store udbud, som organisationen skal stå i spidsen for, herunder det kommende NemID-udbud.

Kontorchef Marianne Sørensen i Center for udbud og kommunikation er sat i spidsen for arbejdet med næste generation NemID:

”Det er en utroligt spændende, men også meget kompleks øvelse, vi nu er i gang med. De tekniske muligheder, og almindelige borgeres, virksomheders og it-specialisters ønsker og behov skal afvejes op imod kravene til blandt andet sikkerhed, brugervenlighed, fremtidssikring af løsningen og økonomi.”

Det indledende arbejde med foranalysen blev påbegyndt i forsommeren og forventes afsluttet primo 2015. Projektets mange interessenter vil blive inddraget aktivt undervejs i processen, blandet andet igennem en række yderligere workshops, som Digitaliseringsstyrelsen fortsat vil afholde i løbet af 2015.

Når foranalysens indledende arbejde med at identificere de mange forskellige brugerbehov, snitflader til andre løsninger, tekniske og sikkerhedsmæssige krav mv. kan afsluttes, påbegyndes det mere fokuserede analysearbejde. Denne fase skal identificere, hvordan de forskellige behov og muligheder kan spille sammen i et samlet detaljeret løsningskoncept og indebærer en hård proces af vurderinger og prioriteringer af krav og muligheder frem mod den endelige skitse af et muligt fremtidligt løsningsscenarie, der kan danne grundlag for politisk beslutning.

Når det politiske mandat er sikret, vil der i løbet af 2015 blive gennemført et udbud af næste generation NemID, således at en ny løsning kan være klar, når den eksisterende udfases frem mod slutningen af 2017. I udviklingen af den nye løsning og frem mod endelig ibrugtagning af løsningen, er det essentielt, at der sikres en god tilpasning af de offentlige it-systemer til den nye NemID. Og måske mest væsentligt: de mange brugere af NemID – både borgere og virksomheder – skal forberedes godt på overgangen til næste generation NemID, så den forløber så gnidningsfrit som muligt for alle parter.

At NemID kan bruges på både offentlige og private tjenester har været med til at sikre den store udbredelse og brug af løsningen. Når borgerne skal bruge den samme løsning til at identificere sig selv på nettet, medfører det større genkendelse og øget tryghed. Faktisk udtrykker 94 pct. af borgerne at de er tilfredse med systemet. Og blandt borgere over 60 år har hele 97 pct. tillid til NemID.

”Det giver store fordele for danskerne, at de kan bruge deres NemID både på offentlige og private hjemmesider. Det er et forhold, som vi vil forsøge at imødekomme, når vi skal designe rammerne for næste version NemID. Derfor tænker vi den private sektors brug af NemID og samarbejdet mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv ind i de analyser, vi nu udarbejder”, slutter Marianne Sørensen.