Du er her

De fem regioner og KOMBIT udbyder sygesikringssystem

De fem regioner og KOMBIT ønsker tilbud på indgåelse af kontrakt om etablering og drift af nyt regionalt og kommunalt praksissystem (sygesikringssystem). Ordregiver ønsker etablering og drift af et nyt administrativt system for praksissektoren til erstatning af de nuværende løsninger, der benyttes i regionerne og kommunerne. Ordregiver består af Danmarks 5 regioner og samtlige kommuner.
Målet med den nye løsning er, at:
- skabe et fælles kommunalt og regionalt kontraktgrundlag, der sikrer en økonomisk effektiv
drift, et system der løbende kan udvikles samt mulighed for løbende konkurrenceafprøvning
- sikre bedre grundlag for styring, planlægning, udvikling, kontrol og validering igennem en
fleksibel systemunderstøttelse
- implementere en fleksibel løsning, der kan udvikles i takt med, at krav, behov, regler og overenskomster
ændrer sig
- sikre et grundlag for opsamling af viden om praksissektoren via tværgående aktivitetsdata og kvalitetsdata. Data anvendes eksempelvis til brug for overenskomstfornyelser samt kortlægning af
forbrugsmønstre og behandlingsmønstre med henblik på udvikling af behandlingskvaliteten og understøttelse af patientforløb
- implementere fleksible integrationer med omverdenen – herunder specielt ydere, borgere og offentlige instanser

Løsningens omfang kan illustreres ved følgende:
Løsningen skal anvendes af medarbejdere i regionerne, som knytter sig til ovenstående aktivitetsområder, svarende til ca. 300 medarbejdere. I kommunerne vil der være ca. 300-500 periodevise brugere af løsningen, ligesom alle borgere i landet er potentielle brugere.

Nedenfor er vist, hvilke mængder opgjort i økonomiske transaktioner og datatransaktioner, som en løsning i runde tal skal håndtere:
Omsætning i form af udbetaling af ydelseshonorar i praksissektoren - 13 mia. DKK. Omsætning i form af udbetaling af tilskud til receptordineret medicin - 7 mia. DKK.
Afregnede elektroniske regningsbilag - 60 mio. stk. Afregnede enkeltydelser - 135 mio. stk. Elektroniske henvisninger fra almen læger til andre behandlere i praksissektoren - 2,3 mio. stk. Behandlede medicinordinationer - 52 mio. stk. Medicinordinationer er fordelt på 3,7 mio. borgere.

Omsætning vederlagsfri fysioterapi - 0,8 mia. DKK. Afregnede regninger vederlagsfri fysioterapi - 0,8 mio. stk.

Funktionalitet.
I hovedtræk skal løsningen systemunderstøtte afregning, styring og controlling inden for følgende områder:
- Ydelser i praksissektoren leveret af privatpraktiserende behandlere i henhold til landsdækkende overenskomster samt regler i de enkelte regioner
- Basishonorar til praktiserende læger
- Medicintilskud til receptordineret medicin udleveret fra apoteker i regionerne
- Laboratorieydelser rekvireret af praktiserende læger og speciallæger fra diverse laboratorier
- Borgere behandlet på tværs af landegrænser
- Refusion til borgere (sygesikringsgruppe 2), der selv har lagt ud for behandling
- Afregning mellem offentlige enheder – herunder på tværs af kommuner og regioner
- Overenskomstadministration – herunder vedligeholdelse af regelgrundlag til brug for validering i forbindelse med afregning og controlling

Løsningen skal desuden systemunderstøtte:
- Styring af borgerens lægevalg, valg af sikringsgruppe, administration af sundhedskort og lignende
- Yderadministration – herunder vedligehold af ydernes stamdata og understøttelse af et effektivt yderregister til brug af alle relevante offentlige instanser herunder selvbetjening bl.a. via borger.dk og sundhed.dk
- Understøttelse af en effektiv planlægning i de enkelte regioner
Øvrige væsentlige ydelser:
- Implementering af løsningen
- IT drift af løsningen
- Datakonvertering i nødvendigt omfang
- Uddannelse af udvalgte brugergrupper
- Løsningsvedligehold og support

Det nærmere omfang af ovenstående ydelser forventes først endelig fastlagt under dialogfasen, idet yderligere ydelser kan blive tilføjet, ligesom nogle af ovenstående ydelser kan udgå.

Nærværende kontrakt forventes at indeholde kvalitative optioner vedrørende:
(1): etablering af et datavarehus og et hertil hørende fælles ledelses informationssystem/datavarehus, som gør det muligt at analysere på data fra praksissystemet samt data fra andre interne og eksterne datakilder
(2): udvikling af integrationer til projektets integrationsplatform
(3): drift af projektets integrationsplatform
(4): konsulentydelser
(5): mulighed for forlængelse af kontrakten med op til 2 x 24 måneder (se pkt. II.2.3).

Kontraktens varighed er oplyst til at være 48 måneder med mulighed for  forlængelse op til to gange à 24 måneder.

Kontraktens anslåede værdi er oplyst til at være 215 000 000 DKK ekskl. moms.